มุ่งมั่นให้บริการ ผสานการมีส่วนร่วมของชุมชน เน้นคนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานศุนย์สุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559

ภาพกิจกรรม ตรวจสายตา เนืองจากกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙


ภาพกิจกรรมวันเอดส์โลก ปี ๒๕๕๘


ภาพกิจกรรม ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก แบบสอบสวนเลขที่ ๘๙ ครั้งที่ ๑ภาพกิจกรรม ออกสำรวจลูกน้ำยุงลาย และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘